Disaster Preventing Dharani

(Shôsaishû)

Full title:
Marvelously Beneficial Disaster Preventing Dharani
(Shôsai myôkichi darani)

No- mo- san man da-

mo to nan

o ha ra- chii ko to sha-

so no nan [X] tô ji- tô

en

gya- gya-

gya- ki- gya- ki-

un men

shi fu ra- shi fu ra-

ha ra shi fu ra- ha ra shi fu ra-

chi shu sa- chi shu sa-

chi [Y] shu ri- chi shu ri-

so wa ja- so wa ja-

[Y] sen chi- gya-

shi ri ei so- mo- ko- .

Advertisements