Victor’s Dharani
(Sonshô darani)
Full title:
Crown of the Victor Dharani
(Bucchô sonshô darani)
Nô bo- ba gya ba- tei

ta re ro ki ya-

ha ra chi- bi shi shu- da ya

bo- da ya

ba gya ba- tei ta ni ya- ta-

[X] on bi shu da ya bi shu da ya

sa ma sa ma san man da-

ha ba sha- so ha ran da- gya chi gya ga nô

so wa han ba-

bi shu tei

a bi shin sha- to- man

so gya ta- ha ra ha sha nô a- mi ri ta-

bi- sei ke- ma ka man da ra ha- dai

a- ka ra a- ka ra

a yu san da ra ni-

shu da ya- shu da ya-

gya gya nô bi shu tei

u shu ni sha bi sha ya-

bi shu tei

sa ka sa ra ara shin mei

san so ni tei

sara ba- ta da gya- ta-

ba ro gya ni

sa ta ha ra mi ta

ha ri ho ra ni-

sara ba- ta ta gya ta-

ki ri ta- ya

ji shu tan nô

ji shu chi- ta-

ma ka bo da rei

ba- za ra gya- ya-

su gya ta- no-

bi shu tei

sara ba- ha ra da-

ha ya to ri

gya ra ha ri bi shu tei

ha ra chi ni ha ra da ya

a- yoku shu- tei

san ma- ya-

ji shu chi- tei

ma ni ma ni ma ka ma ni

ta tan da bo ta ku chi

ha ri shu- tei-

bi so bo- da-

bô ji shu tei [X] sha- ya- sha- ya-

bi sha ya- bi sha ya-

san mo ra san mo ra

sara ba- bo- da-

ji shu chi- te- shu dei

ba- ji ri ba- za ra

kyara bei ba- za ra ban ba-

[X] to ma ma sha ri ran

sara ba- sa to ban nan sha gya ya-

ha ri bi shu tei

sara ba- gya ra chi ha ri shu- tei

sara ba- ta ta gya- ta-

shitsu sha- mei

san ma- jin ba- sa- en to-

sara ba- ta ta gya- ta-

san ma- jin ba- sa-

ji shu chi tei

bô ji ya

bô ji ya

bi bo ji ya bi bo ji ya

bô da ya bô da ya

bi bo da ya bi bo da ya

san man da-

ha ri shu- tei

sara ba- ta tagya- ta-

[Y] ki ri ta- ya-

ji shu tan no-

ji shu chi- ta-

[Y] ma ka bo da rei so- wa- ka-.

Advertisements