EMMEI JIKKU KANNON GYO

Ten Verse Kannon Sutra of Timeless Life

(repeat 7 times)
KANZEON
Kanzeon!
NAMU BUTSU
I venerate the Buddha;
YO BUTSU U IN
with the Buddha I have my source,
YO BUTSU U EN
with the Buddha I have affinity–
BUP-PO- SO- EN
affinity with Buddha, Dharma, Sangha,
JO- RAKU GA JO-
constancy, ease, the self, and purity.
CHO- NEN KANZEON
Mornings my thought is Kanzeon,
BO- NEN KANZEON
evenings my thought is Kanzeon,
NEN NEN JU- SHIN KI
thought after thought arises in mind,
NEN NEN FU RI SHIN.
thought after thought is not separate from mind.

Advertisements