The Great Compassion Dharani (Chinese tradition)

Namo Ratnatrayaya Namo Aryavalokitesvaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya
Mahakarunikaya Om Sarva Abhayah Sunadhasya Namo Sukrtvemama
Aryavalokiteshvaragarbha Namo Nilakantha Siri Mahabhadrashrame
Sarvathasubham Ajeyam Sarvasattvanamavarga Mahadhatu Tadyatha Om
Avalokelokite Kalate Hari Mahabodhisattva Sarva Sarva Mala Mala Masi
Mahahrdayam Kuru Kuru Karmam Kuru Kuru Vijayati Mahavijayati Dharadhara
Dharin Suraya Chala Chala Mama Bhramara Muktir Ehi Ehi Chinda Chinda
Harsham Prachali Basha Basham Presaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hilo
Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya
Nilakantha Dharshinina Payamama Svaha Siddhaya Svaha Maha Siddhaya
Svaha Siddhayogeshvaraya Svaha Nilakantha Svaha Varahananaya Svaha
Simhashiramukhaya Svaha Sarvamahasiddhaya Svaha Chakrasiddhaya Svaha
Padmahastya Svaha Nilakanthavikaraya Svaha Mahasishankaraya Svaha Namo
Ratnatrayaya Namo Aryavalokitesvaraya Svaha Om Siddhyantu Mantrapadaya Svaha

http://purifymind.com/HeinengSutra.htm

Advertisements