Mahakarunika Dharani

Namo ratna-trayaya namah arya avalokitešvaraya
bodhisattvaya mahasattvaya mahakarunikaya
om’ sabalavati šudhanatasya namas-krivanimam
arya avalokitešvara lamtabha
namo nilakantha šrimahapatašami sarvatodhušuphem
asiyum sarvasada nama bhaga mabhatetu tadyatha
om’ avaloki lokate kalati ešili mahabodhisattva
sabho sabho mara mara maši maši ridhayum guru guru gamam turu turu
bhašiyati maha bhašiyati dhara dhara dhirini
švaraya jala jala mama bhamara mudhili edhyehi
šina šina alašim bhalašari bhaša bhašim bharašaya hulu hulu pra hulu hulu
šri sara sara siri siri suru suru budhi budhi budhaya budhaya
maitriye nilakantha trišarana bhayamana svaha
sitaya svaha maha sitaya svaha sitayaye švaraya svaha nilakanthi svaha
pranila svaha šri sidha mukhaya svaha sarva maha astaya svaha cakra astaya svaha
padma kešaya svaha nilakanthe pantalaya svaha
mobholišankaraye svaha
namo ratna-trayaya namah arya avalokita išvaraya
om’ sidhyantu mantra pataye svaha

Advertisements