Root Dharani of Amitabha Buddha

Namo ratna-trayaaya, namah aarya-amitaabhaaya tathaagataayaarhate
samyaksambuddhaaya. Tadyathaa, om amrite amritodbhave, amrita-sambhave,
amrita-garbhe, amrita-siddhe, amrita-teje, amrita-vikraante,
amrita-vikraanta-gaamine, amrita-gagana-kiirti-kare, amrita-dundubhi-svare,
sarvaartha-saadhane, sarva-karma-klesha-kshayam-kare, svaahaa.

Advertisements